Async IO w Pythonie

Cele szkolenia

Uczestnicy szkolenia nauczą się:

 • używać biblioteki asyncio do pisania kodu asynchronicznego
 • testować i debugować kod asynchroniczny

Plan szkolenia

Podstawy programowania asynchronicznego

 • Generatory, funkcje generatorowe i coroutines
 • Zastosowania programowania asynchronicznego

Biblioteka asyncio

 • Najważniejsi gracze:
  • Coroutines
  • Futures
  • Tasks
  • Loops

Asynchroniczne:

 • Funkcje (async def)
 • Pętle (async for)
 • Menadżery kontekstu (async with)
 • Instrukcja await

Praktyczne wykorzystanie asyncio

 • Aplikacje sieciowe - pakiet aiohttp
 • Asynchroniczne połączenia z bazami danych - pakiet asyncpg
 • Programowanie asynchroniczne - process pool executors i asyncio
 • Używanie wątków razem z asyncio - unikanie czekania na operacje i/o
 • Strumienie i kod asyncio - aplikacje klient/serwer z użyciem strumieni
 • Kolejki asynchroniczne - wzorzec Producer/Consumer

Integracja z kodem legacy

 • Stara składnia (yield from) i integracja kodu napisanego w starym (yield from) i nowym stylu (async i await)

asyncio i testy jednostkowe z użyciem pytest

 • Testowanie asynchronicznego kodu
 • Asynchroniczne fixtury
 • Asynchroniczne mocki

Debuggowanie i profilowanie kodu asyncio

 • Tryb debug w bibliotece asyncio
 • Profilowanie kodu asynchronicznego

Wymagania

Znajomość Pythona na poziomie zaawansowanym.

Czas trwania

2 dni po 8 godzin lekcyjnych
Wycena szkolenia zamkniętego

Szkolenie zamknięte w siedzibie Klienta.

Klient zapewnia salę szkoleniową i sprzęt.

Zapytaj o termin i cenę
Wycena szkolenia zdalnego

Szkolenie live online. Warsztaty z trenerem.

Zapytaj o termin i cenę
Terminy szkoleń otwartych

Brak terminu?

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem