Test-Driven Development w języku C#

Cele szkolenia

Uczestnicy szkolenia nauczą się:

 • projektować oprogramowanie obiektowe pod kątem testów - SOLID OOP, Dependency Injection, itp.
 • pisać testy jednostkowe z wykorzystaniem obiektów pozorujących (stub i mock)
 • organizować testy w projekcie rozwijanym w metodologii TDD
 • wdrażać TDD w aplikacjach .NET z interfejsem użytkownika (wzorce MVP i MVVM)

Plan szkolenia

Wprowadzenie do metodologii Test-Driven Development

 • Podstawowe zasady i praktyki TDD
 • Stosowanie cyklu TDD Red-Green-Refactor
 • Zalety i wady TDD

Projektowanie obiektowe pod kątem testów

 • SOLID OOP
  • Zasada pojedynczej odpowiedzialności - Single-Responsibility Principle
  • Zasada otwarte-zamknięte - Open/Close Principle
  • Zasada podstawiania Liskov - Liskov Substitution Principle
  • Zasada segregacji interfejsów - Interface Segregation Principle
  • Zasada odwracania zależności - Dependency Inversion Principle
 • Dependency Injection
  • Praca z frameworkami DI – Ninject, SimpleInjector
 • Refaktoring
  • Ekstrakcja klas lub interfejsów
  • Zmiana nazw zmiennych, pól, metod i klas
  • Enkapsulacja pól
  • Zastępowanie instrukcji warunkowych polimorfizmem
  • Opóźnianie typowania – słowo kluczowe var

Testy jednostkowe

 • Definicja testu jednostkowego
 • Organizacja testów i kolejność testowania
 • Przegląd framework’ów testów jednostkowych
  • NUnit
  • XUnit
 • Wzorce testów jednostkowych
  • Four-Phase Test
  • State Verification
  • Guard Assertion
  • Delta Assertion
  • Custom Assertion
  • Behavior Verification

Izolacja testów

 • Obiekty naśladujące Fake, Dummy, Stub i Mock
 • Użycie obiektów Stub - weryfikacja stanu obiektów
 • Behaviour-Based Testing – obiekty Mock
 • Biblioteka Moq – dynamiczne tworzenie obiektów naśladujących

Testy integracyjne

 • Pisanie i uruchamianie testów integracyjnych
 • Testy integracyjne End-to-End

BDD - Behaviour-Driven Design

 • BDD jako "TDD done right"
 • Testy akceptacyjne dla User Stories - framework SpecFlow
 • Testy jednostkowe w BDD - framework Machine.Specification

Scenariusze testów w .NET Framework - Case Studies

 • TDD i WebForms – wzorzec MVP
 • TDD i ASP.NET MVC

Pokrycie kodu testami

 • Przegląd narzędzi do Code-Coverage

Wymagania

Znajomość podstaw programowania w jezyku C#

Czas trwania

3 dni po 8 godzin lekcyjnych
Wycena szkolenia zamkniętego

Szkolenie zamknięte w siedzibie Klienta.

Klient zapewnia salę szkoleniową i sprzęt.

Zapytaj o termin i cenę
Wycena szkolenia zdalnego

Szkolenie live online. Warsztaty z trenerem.

Zapytaj o termin i cenę
Terminy szkoleń otwartych

Brak terminu?

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem